Методична робота

 

У К Р А Ї Н А

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МАКІЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА /-/// СТУПЕНІВ №11

МАКІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

 

27.08.2013                                                                                                            № 234

 

Про організацію методичної роботи

в 2013-2014 навчальному році

         
            З метою виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», реалізації основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України,  Департаменту освіти і науки  Донецької  обласної державної адміністрації,  управління освіти  Макіївської міської ради  підвищення ефективності організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, відповідно до рекомендацій міської конференції педагогічних працівників, завдань педколективу на 2013/2014 навчальний рік,  та на підставі наказу «Про підсумки  науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012/2013 навчальному poцi»   від 18.06.2013

 

Н А К А З У Ю:

 

1.      Продовжувати у 2013-2014 навчальному році роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Здоров'язберігаюча і здоров'яформуюча діяльність школи як фактор формування здоров'язберігаючої компетентності учнів»  

2.      Спрямувати методичну роботу у 2013/2014 навчальному році на вирішення таких завдань:

2.1.Поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів,  організації роботи факультативів, гуртків,  курсів за вибором.

2.2.Забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування профільного навчання.

2.3.Підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану.
Удосконалення роботи з обдарованими учнями, організація науково-дослідницької роботи учнів.

2.4.Підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, шкільних методичних об’єднань учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів, декад.

2.5.Підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів.

2.6.Залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів.

2.7.Стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.

2.8.Удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів.

2.9.Удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу.

2.10.Забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів.

2.11.Поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах.

2.12.Забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи.

3.          Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними працівниками в  Макіївської  школі І-ІІІ ступенів № 11 на 2013/2014 н.р. (додаток 1).

4.          Розробити комплекс загальношкільних методичних заходів, спрямованих на удосконалення навчально-виховного процесу школи, ефективності методичної роботи з педагогічними кадрами (додаток 2).

5.          З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, скоординованості дій учителів-предметників організувати роботу шкільних методичних об’єднань, творчих груп вчителів-предметників і затвердити науково-методичні теми, над якими працюватимуть методичні об’єднання.

 

№ з/п

Назва шкільного методичного об’єднання

Науково-методична тема, над якою працює шкільне методичне об’єднання

Керівник шкільного методичного об’єднання

1.

Російської та української мови та літератури

   Формування навичок і вмінь, використовуючи мову для усного і писемного спілкування як механізм пізнання інших народів, культур через формування  життєвих компетенцій учнів, сприяти підвищенню рівня фізичної та розумової працездатності.

Боєва Г.Т.

2.

Математики, інформатики, фізики

 Створення максимально сприятливих умов для формування інтелектуального розвитку дитини та активізації пізнавальної діяльності на уроках математики і фізики в світлі здоров'язберігаючих технологій

Котолуп Л.М.

3.

Початкової школи

 Формування в молодших школярів уявлення про цілісність природи і місце в ній людини, розвиток пізнавального інтересу до вивчення предметів природничого циклу,емоційно-ціннісне ставлення до навколишнього середовища на базі знань про природу.

Романова Л.Г..

4.

Іноземних мов

 Формування комунікативної компетентності учнів з використанням здоров'язберігаючих технологій

Величко Л.В.

5.

предметів природничого циклу (  біологія, хімія, географія, основи здоров’я)

Створення комфортних умов для самореалізації та вдосконалення особистості учнів через впровадження здоров'язберігаючих технологій

Леонова О.Ю.

 

6.          З метою цілеспрямованої роботи методичних об’єднань, творчих груп учителів-предметників та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в школі створити методичну раду і затвердити її у складі:

1)      Галушка І.М. – директора школи;

2)      Логінова Н.В. – заступника директора з навчальної роботи;

3)      Головачова О.В.  – заступника директора з виховної роботи;

4)      Сусліна О.В. – педагога-організатора школи;

5)      Сібілева І.В. – практичного психолога школи;

6)      Боєва Г.Т. – керівника шкільного методичного об’єднання вчителів російської, української мови та літератури;

7)      Романова Л.Г. – керівника шкільного методичного об’єднання вчителів початкової школи;

8)      Величко Л.В. – керівника шкільного методичного об’єднання вчителів іноземної мови;

9)      Котолуп Л.М.. – керівника шкільного методичного об’єднання вчителів математики інформатики, фізики;

10)  Леонової О.Ю. – керівника шкільного методичного об’єднання   біології, хімії,  географії, основ здоров’я;

7.          Затвердити план роботи методичної ради на 2013-2014 навчальний рік (додаток 3).

8.          Заступнику директора з навчально-виховної роботи Логіновій Н.В .:

8.1.Організувати проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації, забезпечити методичну допомогу при виконанні  курсових робіт через індивідуальні консультації.

8.2.Забезпечити активну участь педагогів школи у загальношкільних, загальноміських та обласних методичних заходах.

8.3.Удосконалити систему науково-методичного супроводу міжатестаційного періоду педагогів, які атестуються на вищу кваліфікаційну категорію та встановлення педагогічних звань.

9.      Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності "Учитель року – 2014”.

10.  Взяти участь у міській конференції «Безпека освіти чи освіта без небезпеки»(лютий 2014).

11.  Взяти участь у семінарі «Управління розвитком організаційної культури ЗНЗ» (жовтень 2013).

12.  Взяти участь у  інтернет-форумі «Моя педрада» (   листопад- грудень 2013 року).

13.  Організувати роботу ініціативної групи «Перший раз у 5 клас».

14.  Використовувати атестацію, конкурси педагогічної майстерності та інші форми методичної роботи для заохочення діяльності вчителів, розвитку творчої активності педагогів, підвищення професійного рівня і зростання результативності праці педагогів.

15.  Спланувати роботу з молодими вчителями з метою надання їм допомоги у професійному становленні, розв’язанні конкретних проблем методики викладання предмета, сприяння виробленню власного педагогічного стилю роботи:

15.1.        Організувати роботу шкільних методичних об’єднань учителів відповідно до плану.

15.2.        Організувати в школі наставницьку роботу.

15.3.        Призначити до  учителів наставниками:

  • Котолуп Л.М., учителя  математики вищої категорії до вчителя математики      Курц А.В.
  • Романову Л.Г., учителя початкових класів І кваліфікаційної категорії до вчителя початкових класів Баркової О.П.
  • Воронцова Ю.М., учителя музики, вищої категорії, старшого вчителя до вчителя праці Палехи О.М.

16.  Протягом 2013-2014 н.р. провести методичні декади, місячники з метою презентації педагогічного досвіду вчителів школи, сприяння тісному співробітництву між різними категоріями педагогічних працівників:

  • жовтень – Тиждень наставника;
  • січень-лютий – Місячник педагогічної творчості вчителів, які атестуються; 
  • квітень – Тиждень майстерності молодого спеціаліста.

17.  Взяти участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін навчального плану, творчих конкурсах.

18.  Спланувати роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення їх до науково-дослідницької роботи, факультативних та гурткових занять з метою поглибленого вивчення предметів навчального плану, позаурочної діяльності, учнівського самоуправління.

19.  Забезпечити взаємодію школи І ступеня з дошкільними навчальними закладами з метою підтримки Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!»

20.  Продовжувати роботу щодо апробації навчальної літератури.

21.  Організувати роботу шкільного методичного об’єднання класних керівників з метою удосконалення єдиної виховної системи навчального закладу.

22.  Забезпечувати поширення досвіду педагогів закладу освіти через друковані фахові видання, освітні інтернет-портали, збірники та буклети.

23.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.      

 

 

 

 

 

Директор МЗШ № 11                                                         І.М. Галушка

 

 

 

 

Виконавець

Логінова Н.В., 62335

 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Цільова настанова: реалізувати виконання ст. 41, 42 Закону України «Про загальну середню освіту». Забезпечити підвищення професійної майстерності й творчості кожного вчителя, моти­вувати до дослідницької роботи».

 

з/п

Зміст діяльності

Початок

Термін

Закінчення

1

Організувати методичну роботу з теми «Здоров'язберігаюча і здоров'яформуюча діяльність школи як фактор формування здоров'язберігаючої компетентності  учнів  Використання здоров'язберігаючих  технологій в учбовому процесі”

Вересень

Протягом року

Квітень

2

Організувати наставництво й стажування молодих учи­телів (згідно з наказом)

Вересень

Протягом навчаль­ного року

Квітень

3

Забезпечити проходження курсової перепідготовки, на­вчання вчителів на міських  семінарах з наступним звітом

Протягом навчаль­ного року

Згідно з графіком

 

4

Провести атестацію педагогів відповідно до діючого По­ложення про атестацію педагогічних працівників України на основі експертизи професійної діяльності вчителі (від­повідно до наказу)

20.10-20.02

Атестаційний період

 

5

Проводити консультації й практикуми з вивчення нор­мативних документів, програм, інструктивно-методичних листів МОН України, зі складання й оформлення шкільної документації

Серпень

Протягом року

 

6

Провести методичні сесії:

• для молодих учителів;

• для класних керівників;

• для вчителів 5-х, 7-х класів;

 

Серпень, січень, червень

 

 

7

Засідання методичних об’єднань

 

 

 

7.1

Завдання методичних об’єднань на 2013-2014 н. р. Затвердження плану роботи методичних об’єднань

Серпень

 

 

7.2

Розробка проекту робочого навчального плану на 2014-2015 н. р.

Квітень - травень

 

 

8

Продовжити роботу з розробки методики складання накопичувального й презентаційного портфоліо вчителів

Протягом року

 

Травень - червень

9

Провести шкільний етап і організувати участь у міських, обласних, Всеукраїнських  олімпіадах і конкурсах

Протягом року

 

 

10

Слідкувати за проходженням курсової перепідготовки педагогічного колективу школи.

Протягом року

 

 

 

 

/linbsp;

span style=

valign=margin-right:5.1pt;text-indent:-.5pt;background: white85quot;,